Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie

Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 22 lipca 2024

Konkurs na stanowisko inspektora ds. bhp

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie

Strzałkowo, dnia 05.07.2023 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

 

 1. Stanowisko urzędnicze: inspektor
 2.  
 1. Wymagania

 

 1. wymagania niezbędne:
 1. spełnienie wymagania w zakresie kwalifikacji określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109 poz. 704 z późn.zm),
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków inspektora ds. bhp,

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. minimum 3 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,
 2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 3. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. terminowość,
 6. rzetelność, odpowiedzialność,
 7. odporność na stres,
 8. znajomość obsługi komputera.
   
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • dokonywanie przeglądów warunków pracy w obiekcie szkoły,
 • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji - kontrola stanu bhp w budynkach,
 • występowanie do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń  wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
 • nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń,
 • kontrolowanie aktualności szkoleń bhp, organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bhp zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych uczniów i  pracowników szkoły,
 • przeprowadzenie szkoleń pracowników, uczniów szkoły w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • prowadzenie rejestru wypadków uczniowskich oraz pracowniczych, zawiadamianie organu prowadzącego i rady rodziców o wypadkach uczniowskich w szkole,
 • przygotowywanie dokumentacji powypadkowej pracowników i dzieci,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacji z zakresu bhp,
 • współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p.poż oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń i postanowień,
 • informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie  z ustalonymi w placówce zasadami,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie z uwzględnieniem czynników uciążliwych i szkodliwych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywanie instrukcji stanowiskowych,
 • bieżąca aktualizacja regulaminu pracy,
 • udział w opracowywaniu  wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustaleniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzorowanie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz prowadzenie dokumentacji dot. odzieży,
 • nadzorowanie zaopatrzenia pracowników obsługi w środki czystości, sporządzanie list imiennych wydanych środków,
 • przygotowywanie zarządzeń dotyczących:szkolenia stanowiskowe z zakresu narażenia na czynniki biologiczne należące do 2 i 3 grupy zagrożenia,
  1. przydziału odzieży roboczej i środków czystości,
  2. korzystania z okularów przy pracy z monitorem ekranowym,
  3. korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
  4. inne,
 • przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacji dzieci, uczniów oraz pracowników z budynków,
 • przeglądy ppoż.,
 • przegląd sprzętu i urządzeń na placu zabaw,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 • bezpieczne korzystanie ze środków myjących i dezynfekujących – instrukcje bezpiecznego stosowania na podstawie kart charakterystyki środków chemicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. niezbędne

 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

   2)  dodatkowe

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Praca biurowa na pełny etat, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie, ul. Ostrowska 8b, lub pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 10, 62 -420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp” w terminie do dnia 17 lipca 2023 r. do godz. 9:00.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – wrzesień 2023 r.,

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) zasady rekrutacji:

wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować: rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny),
e) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie,

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

 

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 Dyrektor

                                                        /-/ Piotr Gałan

Metryczka

Wytworzono:2023-07-05 00:00przez: Administrator BIP
Opublikowano:2023-07-05 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie
Odwiedziny:570

 • Brak wpisów.