^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Najważniejszym szkolnym aktem prawnym jest Statut szkoły. Na podstawie Statutu tworzony jest wewnętrzny system prawny. Organami upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są: Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna.

W statucie szkoły znajdziemy m.in.:

1) Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy Szkoły i Oddziałów Przedszkolnych.

2) Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

3) Zadania zespołów nauczycielskich.

4) Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

5) Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

8) Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

9)Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

10) Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

11) Szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a) Dyrektor Szkoły

b) Rada Pedagogiczna

c) Samorząd Uczniowski

d) Rada Rodziców

11) Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

12) Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki

Dnia 14.09.2015 r. uchwałą Rady Pedagogicznej w Statucie szkoły wprowadzono zmiany:

  • w §2 ust. 1 pkt. 2;
  • w §2 ust.1 pkt. 4;
  • w § 3 ust. 1 pkt a;
  • w § 3 ust. 1 pkt b;
  • w § 3 ust. 1 pkt d;
  • w § 2 pkt 1  ust. 3 pkt a;
  • w § 8 w pkt 1 dodano ust. 5.

Statut szkoły - pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.