Czym jest Rada Rodziców?

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
 • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
 • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

 

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

 • rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim   w sposobie wybierania jej członków,
 • struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność,
 • konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,
 • rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

 

Kompetencje rady rodziców

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.

- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),

- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),

- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),

- art. 54 (kompetencje rady rodziców),

- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,                         w szczególności:

- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

 

Uprawnienia

 

Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

 

Rada rodziców ma prawo do:

 • suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji – oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 • gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
 • występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:

- z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),

- z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół),

- z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka
zainteresowań),

- z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

 

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

Program wychowawczy obejmuje:

 1. zadania wychowawców klas,
 2. treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 3. zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.

Program profilaktyki ma na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
 2. przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
 4. zapobieganie uzależnieniom uczniów.

 

Uwaga!

Jeśli program wychowawczy i program profilaktyki nie zostaną uchwalone, wówczas są ustalane przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z kuratorem oświaty i obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

Rada rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
 • opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,

 

 Rada rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być: sekty czy też organizacje negujące wartości preferowane przez rodziców.

 

 

Obowiązki 

Rada rodziców ma obowiązek:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
 • Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
 • Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • Urząd Skarbowy.
 • dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców,  co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
 • stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 • działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach; koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków,

 

Powołanie rady rodziców

 

W skład rad rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

Na zebraniu klasowym powołanym w celu wyboru przedstawiciela do rady rodziców należy:

 • wybrać przewodniczącego i sekretarza obrad (głosowanie jawne),
 • przyjąć porządek obrad.
 • zatwierdzić na wniosek przewodniczącego, regulamin zebrania oraz wybrać komisję skrutacyjną,
 • przeprowadzić wybór reprezentanta do rady rodziców zgodnie z uchwalonym regulaminem wyboru członków rady rodziców

Uwaga!

Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela do rady rodziców może nastąpić wyłącznie 
w głosowaniu tajnym !

W szkole oprócz Rady Rodziców działają również rady oddziałowe, których zadaniem jest przede wszystkim realizacja zadań w ramach danego oddziału. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w radzie rodziców.

Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów, współdziała również z przewodniczącym rady rodziców i prezydium RR w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.

 

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.