Koncepcja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie na lata 2014- 2016

 

 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
 • Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.

nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 • Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 • Statut Szkoły.
 • Program wychowawczy.
 • Program profilaktyki.

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, 

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje

- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil"

Janusz Korczak

 

 

CEL PROGRAMU

 Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie obejmuje zadania szkoły na lata 2014 - 2016. 

Przyjęte zadania mają służyć doskonaleniu pracy szkoły we wszystkich obszarach działania zgodnie z jej misją i wizją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie absolwenta zgodnie z określonym wizerunkiem.

 

MISJA SZKOŁY

 „Wspieranie ucznia w świadomym podejmowaniu działań dydaktycznych

i wychowawczych dla lepszego rozumienia świata oraz funkcjonowania w jego realiach”.

 

WIZJA SZKOŁY

 Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie jest szkołą, która:

 • przygotowuje do aktywnego i świadomego udziału w procesie nauczania, rozwijania własnych zainteresowań oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • oferuje atrakcyjne formy i metody nauczania;
 • dąży do rozwijania samorządności i przedsiębiorczości uczniów;
 • zapewnia uczniom przygotowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu;
 • dąży do kształtowania właściwych postaw moralnych, ucząc tolerancji, serdeczności i wzajemnej pomocy;
 • dba o pozytywny wizerunek w środowisku;
 • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
 • efektywnie współpracuje z rodzicami, włączając ich do działań opiekuńczych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, zapewnia życzliwą atmosferę i różnorodną pomoc;
 • zapewnia uczniom udział w projektach edukacyjnych;
 • zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • daje możliwość udziału w międzynarodowych „wymianach uczniowskich”.

 

MODEL ABSOLWENTA

 Absolwent Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie:

 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych;
 • jest kreatywny, potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy, samodzielnie podejmować decyzje;
 • jest przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym kraju i  Europy;
 • potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych;
 • jest tolerancyjny, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • preferuje zdrowy styl życia;
 • posiada określony system wartości;
 • jest pełen szacunku dla tradycji narodowej.

 

PROCEDURY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA 

KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 • Powołanie przez dyrektora zespołu do opracowania projektu koncepcji pracy szkoły.
 • Opracowanie projektu koncepcji pracy szkoły 
 • Przedstawienie projektu do konsultacji: 
 • Radzie Pedagogicznej.
 • Radzie Rodziców,
 • Samorządowi Uczniowskiemu

 

 • Zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej.
 • Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.
 • Zgłaszanie zmian na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2014- 2016

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i prowadzenie dokumentacji wewnątrzszkolnej zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 
 • Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy.
 • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku i promowanie swoich osiągnięć.
 • Modernizacja oraz rozwój bazy dydaktycznej i materiałowej.
 • Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe (szafki szkolne)
   i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (pracownia językowa, baza do prowadzenia zajęć praktycznych doświadczeń z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych).
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 • Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Nawiązanie współpracy zagranicznej podpisanie partnerstwa ze szkołami UE. 

 

KSZTAŁCENIE

 • Zapewnienie wysokiej jakości i atrakcyjności procesu dydaktycznego.
 • Ukierunkowanie procesu dydaktycznego na rozwój ucznia.
 • Ocena efektów kształcenia.
 • Dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy. 
 • Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania. 
 • Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli.
 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury fizycznej i sztuki. 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia
  w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
 • Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi.
 • Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 • Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 
 • Promocja szkoły.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Terminy realizacji

 1.Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego

 • Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 • Nowelizacja dokumentów wewnątrzszkolnych i systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Przestrzeganie zasad SSO.
 • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.
 • Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Zgodnie z ustalonymi terminami

 2.Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy

 • Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami szkoły.
 • Rozpoznawanie potrzeb szkoły i indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz priorytetów Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tymi potrzebami i priorytetami opracowanie planu doskonalenia zawodowego i planu WDN.
 • Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Według potrzeb

 3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • Powołanie koordynatora doradztwa zawodowego.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie materiałów informacyjno – dydaktycznych oraz udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.
 • Działania wynikające z wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Dyrekcja

Pedagog

Na bieżąco

 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku 
i promowanie swoich osiągnięć

 • Organizowanie imprez środowiskowych.
 • Prezentacja osiągnięć uczniów poprzez  udział w konkursach, zawodach itp.
 • Podejmowanie i wspieranie działań  lokalnych.

 

 

Dyrekcja

Nauczyciele Uczniowie

Na bieżąco

 5. Modernizacja oraz rozwój bazy dydaktycznej
i materiałowej

 • Sukcesywne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów oraz zbiorów i wyposażenia biblioteki szkolnej – pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez udział w projektach unijnych.
 • Modernizacja bazy sportowej.
 • Bieżące remonty budynku (modernizacja budynku i obiektów sportowych, remont łazienek, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

 

KSZTAŁCENIE

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Terminy realizacji

 1. Zapewnienie wysokiej jakości i atrakcyjności procesu dydaktycznego

 • Analiza i ewaluacja realizowanych w szkole programów nauczania.
 • Opracowanie i wdrażanie programów autorskich.
 • Stosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Zgodnie z ustalonymi terminami

i według potrzeb

 2. Ukierunkowanie procesu dydaktycznego na rozwój ucznia

 

 • Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów i motywowanie ich do udziału w konkursach.
 • Wspomaganie procesu uczenia się uczniów mających trudności w nauce:
 • indywidualizacja procesu kształcenia;
 • organizowanie zajęć wyrównawczych ;
 • Podniesienie efektów kształcenia:
 • przeprowadzenie testów diagnozujących uczniów klas pierwszych;
 • przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasach  III;
 • analiza wyników egzaminów zewnętrznych, opracowanie wniosków do pracy w roku następnym i ich realizacja;
 • prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
 • Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.
 • Przystępowanie uczniów do projektów edukacyjnych.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

 3. Ocena efektów kształcenia

 

 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych poziomach i wykorzystywanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia.
 • Badanie losów absolwentów.
 • Badanie EWD

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Terminy realizacji

 1. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

 • Stwarzanie równych szans rozwoju dla wszystkich uczniów:
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, Praw Człowieka;
 • dostosowywanie zajęć lekcyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 • otaczanie szczególną opieką dzieci z  rodzin dysfunkcyjnych.
 • Stwarzanie warunków umożliwiających uczniom pracę w Samorządzie Uczniowskim i współdecydowanie o działalności szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności, zaradności i gospodarności.
 • Współpraca i udział młodzieży w akcjach organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje społeczne.
 • Realizacja Programu Wychowawczego, uwzględnienie jego założeń w programach wychowawczych poszczególnych klas.
 • Rozpoznawanie problemów wychowawczych i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.
 • Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
 • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki i organizowanie różnych form pomocy dla uczniów.
 • Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.
 • Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie:
 • realizacja i ocena skuteczności Programu Profilaktyki szkoły;
 • rozpoznanie zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz stosowanie środków zaradczych;
 • współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
 • propagowanie alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

 

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 

Zgodnie z ustalonymi terminami

 2.Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

 

 • Udział szkoły w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19 listopada
 • Umożliwianie uczniom kontaktu z 
 • różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum, opera, operetka
 • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. GOK, GOPS, WOŚP, lokalne stowarzyszenia
  i inne.
 • Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.
 • Realizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym zagadnień dotyczących demokracji, tolerancji, postaw obywatelskich.

 

 Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

Na bieżąco

 3. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

 • Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły).
 • Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi,
 • wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, apele.
 • Kultywowanie tradycji szkolnej.
 • Zapoznawanie młodzieży z historią szkoły, propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

Dyrekcja

Nauczyciele Pedagog

Na bieżąco

 

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Terminy realizacji

 1. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

 

 • Pobudzanie aktywności rodziców, udział w uroczystościach szkolnych.
 • Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.
 • Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły.
 • Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły).
 • Pedagogizacja rodziców.

 

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

Na bieżąco

 2. Promocja szkoły

 

 • Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach:
 • wizyty prezentacyjne w szkołach podstawowych,
 • publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne),

c) zgromadzenie informacji o szkole XXI w. w kapsule czasu. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie – historia i osiągnięcia placówki,

d) dzień otwarty w szkole,

 • prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach,
 • kurs językowy dla rodziców – język niemiecki metodą Callana.
 • Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. ankiety dla rodziców, uczniów.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

 

EWALUACJA PROGRAMU

 • Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji.
 • Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na radzie pedagogicznej.
 • Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnym programie rozwoju szkoły.

 

 

 

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.