Regulamin

Regulamin

1. Uczniowie z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie zobowiązani są do przestrzegania praw i obowiązków zawartych w statucie szkoły.

2. Uczniowie Gimnazjum są oceniani zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3. Lekcja i sala lekcyjna.

3.1 Lekcje:
Uczniowie mają prawo do:

- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudność.

Uczniowie mają obowiązek:

- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

- uzupełniania braków wynikających z absencji.

3.2 Sala lekcyjna:
Uczniowie mają prawo do:

- udziału w zagospodarowywaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.

Uczniowie mają obowiązek:

- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

Uczniowie mają obowiązek przestrzegania reguł korzystania z pracowni przedmiotowych i sali gimnastycznej.

4. Strój szkolny:

- uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie,

- w dni uroczyste i na apele uczniowie przychodzą w stroju galowym

dziewczęta: czarna bądź granatowa spódnica, spodnie i biała bluzka lub biały sweterek,
chłopcy: granatowe bądź czarne spodnie z materiału, biała koszula i marynarka lub sweter w ciemnym kolorze,

- przy przejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe,

- w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, tipsy,

- dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta

- w czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje szkolny strój galowy,

- w szkole nie można nosić nakryć głowy.

 

5. Nieobecności:
5.1. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia spóźnienia.
5.2. Zwolnienie ucznia nastąpi na podstawie pisemnego zwolnienia z zajęć szkolnych od rodzica lub osobiście u nauczyciela. W momencie zwolnienia pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice.
5.3. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą
(w ciągu 2 tygodni po ustaniu nieobecności), w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
5.4. O każdym wypadku wagarów niezwłocznie informowani będą rodzice.
5.5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie pod opieką nauczyciela w świetlicy.
5.6. Zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie na pisemny wniosek rodziców – pozostałe sytuacje traktowane są jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
5.7. Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć – podczas lekcji i przerw.
5.8. Uczeń korzystający z rekreacji w szkole i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danej formy wypoczynku.

6. Nagrody:
6.1. Uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody za:

- rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

- pracę społeczną na rzecz szkoły, godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych,

- wzorową postawę obywatelską, dzielność i odwagę,

- 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

6.2. Nagrody przyznaje: wychowawca klasy, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Dyrektor Szkoły, Wójt Gminy, Sponsorzy
6.3. Rodzaje nagród:

- ustna pochwała wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły,

- pisemna pochwała wychowawcy klasy,

- ustna pochwała dyrektora na forum klasy lub szkoły,

- pisemna pochwała Dyrektora Szkoły,

- dyplom uznania,

- list pochwalny do rodziców,

- nagrody książkowe,

- nagrody rzeczowe,

- udział w wycieczce częściowo dofinansowanej przez Radę Rodziców,

- wpis do Złotej Księgi.
7. Kary:
7.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły lub notoryczne uchylanie się od obowiązków, uczeń może zostać ukarany.
7.2. Rodzaje kar:

- pouczenie przez sąd koleżeński Samorządu Uczniowskiego (dotyczy tylko uczniów),

- upomnienie wychowawcy (ustne lub pisemne),

- wpisanie uwagi do zeszytu spostrzeżeń

- upomnienie dyrektora,

- nagana dyrektora (ustna lub pisemna),

- zakaz udziału w imprezach szkolnych lub klasowych,

- wezwanie rodziców i zapoznanie ich z występkami ucznia,

- pozbawienie pełnionej funkcji społecznej,

- zawieszenie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz prawa do reprezentowania szkoły,

- przeniesienie do równoległego oddziału gimnazjum,

- przeniesienie do innej szkoły za zgodą KO

7.3. Od wymienionej kary uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu klasowego albo szkolnego do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.
7.4. Kary i nagrody mają wpływ na ocenę ze sprawowania.

8. Formalne reguły współżycia w szkole.
8.1. Wejście do klasy:

- uczniowie ustawiają się przed klasą,

- nauczyciel otwiera klasę, do klasy wchodzą dziewczęta, następnie chłopcy.

8.2. Zachowanie w czasie lekcji:

- uczeń odpowiada stojąc przy ławce, tablicy lub mapie,

- w czasie lekcji nie je, nie żuje gumy i nie pije,

- posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji (za ich kradzież szkoła nie odpowiada),

- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

8.3. Zakończenie lekcji:

- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

- klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek oraz czystą tablicę. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

8.4. Zastępstwa:

- w gablocie szkoły są wywieszone informacje o zastępstwach za nieobecnego nauczyciela,

- w przypadku nieprzybycia na czas nauczyciela na zastępstwo przewodniczący samorządu klasowego bądź zastępca sygnalizuje to w pokoju nauczycielskim bądź w sekretariacie szkoły.
Regulamin przyjęty do realizacji.

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.